baner blview

Повече туристи в Благоевград с проект „Долината на Струма“

baner blview

Проектът „Долината на Струма“ беше успешно изпълнен от Община Благоевград през 2015 г., като финансирането му се осъществи от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2017 – 2013г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”. Проектът е реализиран в партньорство между общините Благоевград, Симитли и Кочериново, с общ бюджет от 496 220.00 лв. и продължителност -  24 месеца.

Основна цел е свързана с повишаване на регионалния туристически потенциал посредством прилагане на комплекс от взаимосвързани и взаимонадграждащи се мерки за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти и пакети с висока добавена стойност. Проектът цели и да увеличи интереса към конкурентоспособни туристически ресурси на територията на общините Благоевград – Симитли - Кочериново, чрез конкретни дейности в областта на маркетинга и рекламата, които ще допринесат за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на сезонната концентрация на отрасъла и по-равномерно разпределение на ползите от него. По-конкретно съпътстващите дейности са свързани с брандиране, разработване и провеждане на рекламна стратегия за продуктово позициониране на туристически пакети, изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в електронни и печатни медии, предоставяне на консултации, изследване на ефективността на маркетинговите дейности за разпространение, участие в събития (международни, национални и регионални туристически борси), обществено осведомяване и информационни услуги, информация, публичност и визуализация и одит.

В рамките на проекта бяха разработени и популяризирани на туристическия пазар 4 комплексни туристически пакета, които оказаха положително влияние върху диверсификацията на цялостния туристически продукт и разшириха обхвата на пазарните сегменти. Те са с различна тематика и насоченост с цел да обхванат по-широк кръг от туристи и да задоволят в максимална степен потребностите, идентифицирани на туристическия пазар. Осемдневният туристически пакет „Четири планини по Долината на Струма“ се фокусира върху екологичен и активен туризъм, но има и акценти на културен туризъм; обхваща посещение на културно-исторически забележителности и природни феномени, планински преходи и трекинг, посещение на винарски изби в региона и др. Тридневният туристически пакет „Долината на Струма“ включва посещение на археологически паметници на културата и църкви, както и участие в културни събития при заявен интерес.Тридневният пакет „Танцът на бабугерите“ се концентрира изцяло върху културния туризъм, като предлага възможност за посещение на Международния фестивал на кукерските и маскарадни игри в гр. Симитли. Последният разработен пакет в рамките на проекта е „Стожери на вярата“ и той изцяло се фокусира върху обиколка на исторически и културни забележителности, както и върху дейности, свързани с отдих и почивка сред природата (пикник, риболов, винена дегустация и др.)

С цел популяризиране на туристическия продукт „Долината на Струма“ и разработените пакети Община Благоевград взе участие в редица международни изложения и панаири както в периода на изпълнение на проекта, така и след неговото приключване с оглед гарантиране устойчивостта на дейностите и постигнатите резултати. По-важните от тях са World Travel Market – London (07-09.11.2016 г.), TTR Букурещ (25-28.02.2016 г.), TTR Букурещ ІІ (17-20.11.2016 г.), Международна туристическа борса Ваканция и Спа – София (11-13.02.2016 г.), Международно туристическо изложение Културен Туризъм – Велико Търново (14-17.04.2016 г.)

Фестивал изложение Зелени дни – София (30.09-02.10.2016 г.), TT Warsaw (23-25.11.2017 г.).

Изпълнението на проект „Долината на Струма“ оказа положителен ефект върху развитието на туризма на територията на общините Благоевград, Симитли и Кочериново и постави основите на едно ползотворно партньорство за превръщането на региона в популярна и посещавана туристическа дестинация.

bilbord 3“The Struma Valley Project” was successfully implemented by the Municipality of Blagoevgrad in 2015 and its financing was implemented by Operational Program "Regional Development" 2007 - 2013, Priority Axis 3: "Sustainable Tourism Development", Operation 3.2: "Regional tourism product development and marketing of destinations", scheme for grand financial aid: BG161PO001 / 3.2-03 / 2012 “Support for the development of regional tourism product and marketing of destinations II". The project was implemented in partnership between the municipalities of Blagoevgrad, Simitli and Kocherinovo, with a total budget of 496 220.00 BGN and a duration of 24 months.

The main objective is to enhance the regional tourism potential through the implementation of a complex of interconnected and mutually supportive measures for the development and marketing of sustainable and diversified, regionally specific tourist products and packages with high added value. The project aims to increase the interest in competitive tourism resources on the territory of the Blagoevgrad - Simitli - Kocherinovo municipalities through specific marketing and advertising activities that will contribute to the diversification of the tourist product, reducing the seasonal concentration of the sector and a more even distribution of its benefits. In particular, the accompanying activities are related to branding, development and implementation of advertising strategy for product positioning of tourist packages, production and distribution of information, marketing and advertising materials, advertising in electronic and print media, consultancy, research on the effectiveness of marketing distribution activities, participation in events (international, national and regional tourism exchanges), public information and information services, information, publicity and visualization and auditing.

Within the framework of the project, 4 complex tourist packages were developed and popularized on the tourist market, which have a positive impact on the diversification of the overall tourist product and expanded the scope of the market segments. They have different themes and focus in order to cover a wider range of tourists and to satisfy the needs identified in the tourist market to the maximum. The eight-day tourist package "Four Mountains around the Valley of Struma" focuses on ecological and active tourism, but there are also highlights of cultural tourism; it includes a visit to cultural and historical landmarks and natural phenomena, mountain trekking, a visit to wine cellars in the region, etc. The three-day tourism package "Struma Valley" includes visits to archaeological monuments of culture and churches, as well as participation in cultural events of declared interest. The 3-day package "The Dance of Babugeri" concentrates entirely on cultural tourism, offering the opportunity to visit the International Festival of the Kukeri and masquerade games in the town of Simitli. The last developed package within the project is "Pillars of Faith" and it focuses entirely on a tour of historical and cultural attractions as well as activities related to relax and rest in the nature (picnics, fishing, wine tasting, etc.)

In order to promote the “”Struma Valley” tourist product and its developed packages, Blagoevgrad Municipality took part in a number of international exhibitions and fairs both during the implementation period and after its completion, in order to ensure the sustainability of the activities and the results achieved. The most important of them are the World Travel Market - London (07-09.11.2016), TTR Bucharest (25-28.02.2016), TTR Bucharest II (17-20.11.2016), International Tourism Exchange Vacation and Spa - Sofia (11-13.02.2016), International Tourism Exhibition Cultural Tourism - Veliko Tarnovo (14-17.04.2016), Green Day Exhibition - Sofia (30.09-02.10.2016), TT Warsaw (23-25.11.2017).

The implementation of the Struma Valley project has had a positive effect on the tourism development on the territory of the municipalities of Blagoevgrad, Simitli and Kocherinovo and laid the foundations of a beneficial partnership for turning the region into a popular and visited tourist destination.

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

За нас

Контакти

Информацията в сайта е предназначена за абсолютно удобство на всеки - запален планинар, професионален турист, градски човек, търсещ къде да отиде за няколко часа, ден или два. Местата, към които сочи СТРЕЛКА, са проверени и описани от първо лице. Сподели и ти къде си бил, за да отидем и ние.

Най-нови снимки

Log In or Sign Up

Забравена парола? / Забравен потребител?

Вход Регистрация

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Sign in using your account with: