baner blview

"MINERAL PATHS" creates jobs and attracts tourists

"MINERAL PATHS" is a cross-border project for the development of tourism, which is implemented in partnership by the Municipality of Mineralni Bani (Haskovo region), the Association "Savremie" Sandanski, the Municipality of Miki (Xanthi Region, Greece), the Faculty of Philosophy of the Southwest University "Neofit Rilski" Blagoevgrad and Yakoruda Municipality (Blagoevgrad District). The project "MINERAL PATHS" ("Mineral Paths; Vacations and Nature with a blink") aims at the further development of tourism, tourist activities and the competitiveness of the cross-border region Bulgaria-Greece, as well as the creation of networks between the partners of the MINERAL PATHS Consortium .

The philosophy of "Mineral Trails" is to achieve sustainability and add value even after its completion. The results of the project activities contribute to a number of positive effects:

- Upskilling of tourism staff, homogenization of requirements, access to key markets and promotion of participation in networks with other companies;

- Creating jobs, increasing incomes, etc.;

- Development and implementation in the course of the project of the specific products contributing to the diversification of the tourism sector and causing a competitive advantage over other regions;

- Development of a "Guide" that informs all participants and visitors in the area of ​​the MINERAL PATHS;

- Building official networks and tools (Action Plan, promotions, network operations, etc.) that can be used even after the project is completed. Informational materials on the project will continue along with the exploitation of the mineral springs and paths, the promotion of the mineral paths, the presentation of the spa traditions in the border regions, helping to attract more visitors, contributing to the development of tourism.

The main advantage is that through the MINERAL PATHS project, a fertile ground is created for the development of joint activities, a common identity and specific personalized tourist packages to support the area of ​​the cross-border region. In this way, the advantages enjoyed by the target groups (tourists, tourism professionals, institutions, unemployed, etc.) create prerequisites for reaching new tourist markets.

MINERAL PATHS are being developed as a new specialized tourist product, shared and offered in the country and abroad.mineral paths3

https://mineralpaths.eu/

Продължава...

„МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ“ създава работни места и привлича туристи

„МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ“ е трансграничен проект за развитие на туризма, който се реализира в партньорство от Община Минерални бани (област Хасково), Асоциация „Съвремие“ Сандански, Община Мики (Област Ксанти, Гърция), Философски факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ Благоевград и Община Якоруда (област Благоевград). Проектът „МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ“ (“Mineral Paths; Vacations and Nature with a blink”) има за цел по-нататъшното развитие на туризма, туристическите дейности и конкурентоспособността на трансграничния регион България-Гърция, както и създаването на мрежи между партньорите от Консорциум MINERAL PATHS.

Философията на„Минерални пътеки“ е в постигане на устойчивост и добавяне на стойност и след неговото завършване. Резултатите от дейностите по проекта допринасят за редица положителни ефекти:

- Повишаване на уменията на персонала в туризма, хомогенизиране на изискванията, достъп до ключови пазари и насърчаване на участие в мрежи с други компании;

- Създаване на работни места, увеличаване на доходите и др.;

- Разработване и прилагане в хода на проекта на специфичните продукти, допринасящи за диверсификация на туристическия сектор и предизвикващи конкурентно предимство пред останалите региони;

- Изработване на „Пътеводител“, който информира всички участници и посетители в района на МИНЕРАЛНИТЕ ПЪТЕКИ;

- Изграждане на официални мрежи и инструменти (План за действие, промоции, мрежови операции и др.), които могат да се използват и след приключване на проекта. Информационните материали по проекта ще продължат заедно с експлоатацията на минералните извори и пътеки,  популяризирането на минералните пътеки, представянето на спа традициите в граничните региони, като ще съдействат за  привличане на повече посетители, допринасящи за развитието на туризма.

Основното предимство е, че чрез проектът МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ се създава благодатна почва за развитие на съвместни дейности, обща идентичност и специфични персонализирани туристически пакети, за да се подпомогне зоната на трансграничния регион. По този начин, предимствата, с които се ползват целевите групи (туристи, професионалисти в туризма, институции, безработни и др.) създават предпоставки за достигане до нови туристически пазари.

МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ се разработват като нов специализиран туристически продукт, споделен и предлаган в страната и в чужбина.

https://mineralpaths.eu/

mineral paths2бг

Продължава...
Абонамент чрез RSS

За нас

Контакти

Информацията в сайта е предназначена за абсолютно удобство на всеки - запален планинар, професионален турист, градски човек, търсещ къде да отиде за няколко часа, ден или два. Местата, към които сочи СТРЕЛКА, са проверени и описани от първо лице. Сподели и ти къде си бил, за да отидем и ние.

Най-нови снимки

Log In or Sign Up

Забравена парола? / Забравен потребител?

Вход Регистрация

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Sign in using your account with: